Hvor mange love og paragraffer er der i Danmark?

Deltagere:

  • Emil Kirkegaard: ide, gennemgang

Beskrivelse / opsummering

Man hører nogle gang om hvor svært det er at finde ud af hvad der er lovligt og hvad der ikke er lovligt. Det gøres særligt svært af de utrolig mange love vi har i landet. Jeg blev nysgerrig og ville vide hvor mange det egentlig drejer sig om. På retsinformation.dk kan man læse at der er hele 1437 forskellige danske love og bekendtgørelser (herefter bare kaldt "love"). Men da en lov kan indeholde et meget stort antal forskellige §er, så siger det ikke helt så meget om hvor ting der egentlig er man skal vide. I Danmark er det jo borgeres pligt at kende loven, i den forstand at man normalt ikke bliver frifundet fordi at man ikke kendte loven.

En metode blev fundet til at estimere antallet af §er i de danske love. Den blev brugt på to forskellige antageligvis repræsentative samlinger af hver 25 love. Resultaterne var nogenlunde de samme. Det blev estimeret at der findes omtrent 67,000 §er i de danske love.

Metode 1

Metode

Hvor mange paragraffer per lov

Man kan gennemgå en lov selv og tælle antal §er. Det er dog en meget tidskrævende opgave, så det blev opgivet. I stedet kan man finde en teknisk genvej til at få et nogenlunde tal §er for en given lov. Jeg har brugt en regex editor (Expresso) til at gøre det nemt. For hver gennemgået lov har jeg så kopieret kildekoden fra min browser ind i "sample text" området i Expresso. Derefter har jeg kikket i kildekoden for at finde en markør som kun optræder en gang for hver §, og søgt på hvor mange gange den fandtes i teksten.

For eksempel med Administrativ bistandsloven. Her har jeg brugt markøren "<P CLASS=PARAB> <B>", som kun findes en gang per lov. Søger så man finder man den 9 gange, hvilket også er antallet af §er hvis man tæller efter manuelt.

En lign. markør er blevet brugt ved alle love, ikke nødvendigvis den samme. Det skyldes at dem som har lavet siden ikke har standardiseret koden helt, så man kan ikke bruge den samme. Jeg har ved hver søgning kontrolleret mig ved at det nogenlunde passer ved at skimme siden. Det gjorde det i alle tilfælde.

Estimere det totale antal §er

Man kunne gennemgå alle 1437 love med ovenstående metode, men det ville også tage for lang tid. Derfor har jeg valgt et gennemgå et mindre antal, men repræsentative love. Metoden til at finde repræsentative love er at vælge den første lov med hvert begyndelsesbogstav i alfabetet. Det er gjort udfra forventningen om at der ingen sammenhæng er mellem lovens placering som den første med et givet bogstav og dens længde.

Når det er gjort, så summeres antal fundne §er i alle gennemgåede love. Derefter ganges med antallet af love i alt.

Resultater

Gennemgåede love

Ved hjælp af retsinformations egen alfabetiske oversigt over populærtitler, så har jeg valgt den første lov med hvert bogstav. De gennemgåede love ses nedenfor i tabellen. En tom linje viser at der ikke fandtes nogen lov som startede med det pågældende bogstav.

Bogstav Lovens navn Antal §er
a Administrativ bistandsloven 9
b Barselloven 67
c Centralstyrelsesloven 33
d Dagtilbudsloven 112
e Ecodesignloven 20
f Ferieloven 60
g Gammelførtidspensionsloven 77
h Handelsagentloven 38
i IEU-loven 58
j Jernbaneloven 76
k Kemikalieloven 102
l Landbrugsloven 57
m Markedsføringsloven 39
n Narkotika- og psykotrope stofferloven 7
o Offentlighedsloven 18
p Pakkerejseloven 32
q    
r RAB-loven 7
s SCE-loven 25
t Tatoveringsloven 3
u Udbetaling Danmark-loven 35
v Vagtvirksomhedsloven 23
w    
x    
y Yngre Jordbruger Lov 43
z    
æ Ægtefællepensionsloven 18
ø Østøtteloven 13
å ÅU-loven 25
     
  Antal Total
  25 997

Estimering af totale antal §er

Der blev fundet og gennemfået 25 love. I disse blev 997 §er identificeret ved hjælp af metoden. Det giver i 39.88 §er i gennemsnit per lov. Ganges der op med det totale antal love, så får man 57307.56 §er.

Diskussion

Hvor præcist er det estimat? Ikke så præcist. Nogle gange talte metoden for få §er i en lov fordi at markøren ikke var helt perfekt. I love som indeholdte en konvention (med sine egne 'paragraffer'), blev disse heller ikke talt med. På den anden side, så blev kun populærlove gennemgået. Disse er angivelig af større betydning end andre love og måske derfor længere. Hvis de er, så har man betydeligt overestimeret resultatet. Et mere repræsentativ udvalg af love ville teste dette.

Metode 2

Metode

Samme som ovenfor bortset fra at jeg har benyttet mig i stedet af de seneste 25 vedtagne love per dags dato.

Resultater

Gennemgåede love

Lov # Lovens navn Antal §er
1 Bekendtgørelse af lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v. 4
2 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje 15
3 Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 23
4 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 97
5 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter 88
6 Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap 21
7 Bekendtgørelse af lov om lægemidler 154
8 Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer 119
9 Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække 40
10 Lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg 5
11 Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven 22
12 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 43
13 Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser 43
14 Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner 38
15 Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Kroatien 4
16 Lov om Statens Kunstfonds virksomhed 18
17 Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning 12
18 Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion) 19
19 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser 102
20 Lov om en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for tatovører 7
21 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 200
22 Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. 32
23 Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område 7
24 Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 180
25 Bekendtgørelse af adoptionsloven 51
     
  Antal Total
  25 1344

Estimering af totale antal §er

Der blev fundet og gennemfået 25 love. I disse blev 1344 §er identificeret ved hjælp af metoden. Det giver i 53.76 §er i gennemsnit per lov. Ganges der op med det totale antal love, så får man 77253.12 §er.

Diskussion

Modsat forventningen, så blev der fundet flere §er i de seneste 25 vedtagne love end i populærlovene. Man kunne forestille sig at der den seneste tid er blevet indført et ekstra stort antal love som forøger estimatet, men det har jeg ingen grund til at tro. Man kunne teste det ved at gentage metoden om et par måneder.

Estimaterne er i samme størrelsesorden, så det styrker min tro på at det er nogenlunde korrekt. Sætter man resultaterne sammen får man.

Antal love Total antal §er Gns. per lov Estimat i alt
50 2341 46,82 67280,34

Eller, der er godt 70000 §er i dansk lovgivning per dags dato.

En ikke tidligere nævnt fejlkilde er at mange love har flere stykker, som hver pålægger borgere et eller andet. Disse er ikke blevet talt med. Man kunne godt estimere det totale antal stk. også ved at finde det gennemsnitlige antal stykker per §, men det arbejde efterlades til en anden.

Data

  • Hvor mange love - data.ods - Indeholder al data og udregninger bortset fra de markører som blev brugt. Disse blev ikke forsøgt gemt.