Oversigt over grammatiske termer

En tabel der viser hvad de forskellige ord hedder på de forskellige ‘sprog’. Listen er udarbejdet efter AIA (se Referencer). Jeg har forsøgt at oversætte disse til engelsk hvor det var muligt. De tomme felter angiver ikke at der ikke findes noget engelsk term, men blot at jeg ikke kender et/det engelske term for det.
Latin/latin-agtigt dansk

Dansk

English

adjektiv

tillægsord

adjective

adjektivisk

tillægsordsagtig

 

adverbialled

biled

 

adverbium

biord

adverb

adverbial

biordsagtig

adverbial

akkusativ

genstandsfald eller -led

accusative (case)

aktiv

handleform

active voice

artikel

kendeord

article

artikel – bestemt

bestemte kendeord

the definite article

artikel – ubestemt

ubestemte kendeord

the indefinite article

appellativ

fællesnavn

common noun

copula

kopula

copula

dativ

hensynsfald eller -led

the dative (case)

deklination

nominativ bøjning

declension

demonstrativ

påpegende

demonstrative

derivation

afledning

derivation

diatese

forskellen på aktiv og passiv

diathesis or (grammatical) voice

direkte objekt

genstandsled

direct object

ditransitiv

som har både genstandsled og hensynsled

ditransitive (verb)

femininum

hunkøn

the feminine (gender)

finit

begrænset

finite (verb)

fleksion

bøjning

inflection

futurum

fremtid

the future (tense)

genitiv

ejefald

the genitive

genus

køn

(grammatical) gender

imperativ

bydemåde

the imperative (mood)

indefinit

ubestemt

indefinite

indikativ

fremsættemåde

indicative / declarative

indirekte objekt

hensynsled

indirect object

infinitiv

navneform

infinitive

interjektion

udråbsord

interjection / exclamation

intransitiv

uden hensynsled

intransitive (verb)

interrogativ

spørgende

interrogative

junktiv

forbinder

 

kasus

fald

case

komparation

2. gradbøjning

comparative (degree)

komplement

vedhæng

complement

konjugation

verbalbøjning

conjugation

konjunktion1

bindeord

conjunction

konjunktiv

ønskemåde

 

maskulinum

hankøn

the male (gender)

modalverbum

mådeudsagnsord

modal verb

neutrum

intetkøn

the neuter (gender)

nominal

navneagtig

nominal

nominativ

nævnefald

the nominative (case)

numeralium

talord

numeral

numerus

tal

(grammatical) number

objektsprædikativ

omsagnsled til genstandsled

 

passiv

lideform

the passive (voice)

participium

tillægsmåde/-form

participle

perfektum

førnutid

the perfect (tense)

perfektum participium

kort tillægsform

present participium

pluralis

flertal

the plural (number)

plusquamperfektum

førdatid

the pluperfect (tense)

positiv

1. gradbøjning

the positive (degree)

pronomen

stedord

pronoun

pronomen – personligt

personligt stedord

personal pronoun

pronomen – possessivt

ejestedord

possessive pronoun

pronomen – relativt

henførende stedord

relative pronoun

proprium

egennavn

proper name / proper noun

prædikativ

omsagnsled

complement (?)

præposition

forholdsord

preposition

præsens

nutid

the present (tense)

præsens participium

kort tillægsform

present participium

præteritum

datid

the past (tense)

refleksiv

tilbagevisende

reflexive (pronoun, verb)

singularis

ental

the singular (number)

subjekt

grundled

subject

subjektsprædikativ

omsagnsled til grundled

 

substantiv

navneord

noun

superlativ

3. gradbøjning

the superlative (degree)

verballed

udsagnsled

sentence verb

verbum

udsagnsord

verb

Referencer

Lone Häckert, Birgit Lohse, Alles in allem, 2008, Gyldendal, pp. 123-124.

Wiktionary.org – En online ordbog der er skrevet af brugerne. Meget lign. Wikipedia i opbygningen. Den engelske version er særligt god, men der findes også en dansk.

Wikipedia.org (engelsk) – Hvis man ikke forstår en term, så findes der formentlig en forklaring herinde.

Arndt (1997) Ordliste.pdf

Noter

1 Ikke at forvirre med den normale betydning af ”konjunktion” i logik.