http://www.business.dk/ledelse/carlsberg-indfoerer-kvindekvoter

http://www.180grader.dk/Politik/carlsberg-indfrer-kvindekvoter-ledelse-www-business-dk

Så er de åbenbart på tide at stoppe mæd at drække Carsberg (dette enkluderer Tuborg som er ajet a Carlsberg). Ak ja, de er svært at købe så de stæmmer overens mæd ens holdnenger.

Jaj forstår ekke vorfor at man ekke savsøger disse virksomheder. Måske fordi at de ekke er i strid mæd dansk lovgivneng at køndiskriminere? Jaj kunne i vert fald ekke umiddelbart fende en lov mod dette. Dæn lov som man skulle tro dækkede de dækker de faktisk ekke. Ser man på Dansk Wikipedia, så fender man tre relevante/næsten relevante paragraffer:

Mænneskerettigheder

“(Menneskerettighedserklæringens artikel 2:) Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f.eks. på grund at race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling. Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller områdes jurisdiktionsforhold eller politiske eller internationale stilling, til hvilket en person hører, hvadenten dette område er uafhængigt, under formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden måde er begrænset.”

Mæn dette handler sådan set bare om di andre mænneskerettigheder, så mædmendre at dær fendes en sådan rettighed som sekrer lighed på arbajdsmarkedet, så jælper dænne paragraf ekke någet. Mæn de ser ud tel at dær er en mænneskerettighed som sekrer dette:

“Artikel 23

1. Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed.

2. Enhver har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde.

3. Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie en menneskeværdig tilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale beskyttelsesforanstaltninger.

4. Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser.” (kilde)

Gætter på at stk. 1 ovenfor er relevant hær sælom ledt tolkneng er nødvændig. Vad skal man præsis forstå ved frit valg a beskæftigelse? Sådan set tvenger man jo ekke kvenderne tel at arbejde i bestyrelser, virksomhederne kønsdiskriminerer bare mht. ansættelse, velket i en snæver tolkneng ekke er i strid mæd ovenstående.

Hæller ekke stk. 2 ser ud tel at have någet direkte at sige mht. om virksomheder må diskriminere mht. køn. Man kan godt ansætte personer æfter køn ov give dæm samme køn.

Danske love

Vad mæd danske love?

Dansk Wikipedia nævner to:

“§ 1. Stk. 1. Den, som inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed på grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse tro eller seksuelle orientering nægter at betjene den pågældende på samme vilkår som andre, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.
Stk. 2. På samme måde straffes den, som af nogen af de i stk. 1 nævnte grunde nægter at give en person adgang på samme vilkår som andre til sted, forestilling, udstilling, sammenkomst eller lignende, der er åben for almenheden.” (Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.)

Ves man ekke læser godt æfter skulle man tro, at dænne er relevant, mæn faktisk nævnes køn ekke. De tætteste er “seksuelle orientering” mæn dette er jo tæknisk set ekke relevant da di fleste personer a bægge køn er hetrosæksuælle (tel de modsatte køn) æller i vert fald mest hetrosæksuæl (i de sæksuælle spæktråm).

Dæn anden lov som Wikipedia nævner er rasismeparagraffen:

“§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed. “ (Straffeloven)

Mæn dænne handler blot om væm man må ‘svine tel’. Man kan sagtens diskriminere på bavgrånd a køn uden at svine folk tel, i vert fald i rasismeparagraffen’s ‘forståelse’.

Jaj kikkede videre i straffeloven. Dæn næste lov som nævner ordet “køn” er en lov om tortur som er uden relevans (§157a). Så er dær insæstloven (§210) som hæller ekke har relevans. Så er dær en lov om at diverse sæksualforbrydelser osse gælder homosæksuælle relasjoner (§225), igæn uden relevans.

Så, jaj googlede ledt mere, ov fandt “Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd” ana.1 “Ligestillingsloven”. Dette lyder låvende! (Pun intended!)

“§ 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd. Lovens formål er desuden at modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn samt at modvirke chikane og sexchikane.

§ 1 a. Kapitel 2 gælder for

1) enhver arbejdsgiver, myndighed og organisation inden for offentlig forvaltning og almen virksomhed og

2) myndigheder og organisationer og alle personer, som leverer varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden inden for både den offentlige og den private sektor, herunder offentlige organer, og som tilbydes uden for privat- og familielivet, samt transaktioner i den forbindelse.

Stk. 2. Kapitel 2 gælder ikke for anvendelse af køn som faktor ved beregning af præmier og ydelser i forbindelse med forsikring og lignende finansielle ydelser, hvis anvendelse af køn er en afgørende faktor ved beregningen.

Stk. 3. Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., barselloven, lov om lige løn til mænd og kvinder og lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger anvendes på de områder, der er omfattet af disse love.”

Dette lyder som någet man kan bruge tel någet. Nu skal man bare have en spesifik paragraf som er relevans. Vi læser videre:

“§ 2. Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af køn betragtes som forskelsbehandling.

Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt formål og midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Stk. 4. Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.”

Dette lyder relevant, de skal bare tolkes ledt. Dær står i §1a at dette osse gælder virksomheder, ov i så fald virker de.

Bemærk vordan stk. 3 er tæt på at give ‘sjove’ resultater når dær forefendes relevante forskælle på kønnene, såsom forskæl i IQ gænnemsnit, forskæl i IQ variasjon, forskæl i empati gænnemsnit, forskæl i fysisk styrke gænnemsnit m.fl.

Så, de er faktisk ulovigt de som Carlsberg m.fl. har gang i? De ser jo sådan ud, mæn hov, §3?

“§ 3. Ressortministeren kan uanset bestemmelsen i § 2 på eget område tillade foranstaltninger til fremme af ligestilling, der har til formål at forebygge eller opveje forskelsbehandling på grund af køn.

Stk. 2. Ministeren for ligestilling kan fastsætte regler for, i hvilke tilfælde der kan iværksættes foranstaltninger til fremme af ligestilling uden tilladelse efter stk. 1.

Stk. 3. § 13 i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. finder anvendelse på områder, der er omfattet af denne lov.”

Jaj har aldrig hørt om “Ressortministeren”. Google var ekke umiddelbart nogen stor jælp. Så prøvede jaj ordbågen (PNO) ov fandt dænne definisjon “et område man har myndighed el. faglig kompetence inden for” velket ekke var særlig brugbart.

Så, mæd andre ord, så er kønsdiskriminereng som udgangspångt ulovligt mædmendre at en æller anden minister har fastsat (?) en ræjl om at dette er ‘OK’.

De ser i øvrigt ud tel, at dæm som skrev loven mente någet andet end “ligestilling” da di skrev dette. De ser ud tel at mene “enshed”. Altså, dær er ekke “ligestilling” på et område før at kønsbalangsen er ca. 50/50. Jaj skriver “ca.” fordi at dær er ledt flere kvender end mænd i samfåndet, især balndt pangsjonister (0.78 blandt >65-årige). Dette skyldes majet sempelt at kvender lever længere tid end mænd (~4 års forskæl). Dær fødes en smule flere drenge (~1.05), så i di første år er dær ledt flere drenge. Altså, lige endtel at di begønder at dø a biluløkker ov dæn slags. Se fx: http://www.indexmundi.com/denmark/sex_ratio.html ov http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy

Noter

1Ekke helt åbenbart, mæn dette er dæn reformerede versjon a “Also Known As”, mæn da “Known” bliver tel “Noen”, så bliver resultatet “ana”. Cf. New Spelling.