Ja, vi har faktisk en lov om vornår ov vordan man skal flae. De er da mærkelit at staten skal blande saj i vad folk laver mæd farvede støkker a stof. Who cares.

Loven fendes på nættet hær.

Dær er diverse pusiheder i loven. Fx:

§ 3. Tilladelserne bør i almindelighed meddeles for den ansøgte periode eller indtil videre.

Stk.2 Der bør ikke meddeles tilladelse til flagning med fremmede staters flag på dage, hvor man i Danmark mindes særlige nationale begivenheder.

Stk. 3. Tilladelserne bør betinges af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil efter omstændighederne kunne fraviges i tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over een flagstang.

Stk. 4. Tilladelserne bør betinges af, at de kan tilbagekaldes. (min emfasis)

Ja, vi har faktisk en lov som bekømrer saj om vordan folk flaer. Di skal satme ekke flyve mæd fla på en sådan måde at Dannebro ser lille ud!

Mest ånderlit er nok:

§ 4. Der kræves ikke tilladelse til flagning med de nordiske staters flag, FN-flaget og det europæiske flag.

Vorfor er de ånderlit? Fordi at FN ov EU ekke er stater, ov loven gælder kun stater:

Justitsministeriet fastsætter herved følgende retningslinier for meddelelse af tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag:

§ 1. Tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag kan meddeles af politimesteren (politidirektøren i København.

FN er i vert fald ekke noen stat. EU er ekke noen stat i normal forstand (endnu i vert fald). Ves man forsøer at brue et udvidet konsæpt om at enkludere supernationale fla, så er dær en noen andre fla som man osse kunne spekulere på velke reler som mån gælder: NATO’s, nazi tyskland’s (især pga. dænne sa).