Forleden var der en række artikler i de danske medier som handlede om at de fleste danskere tilsyneladende helst ville arbejde sammen med flest mænd. De byggede på en spørgeundersøgelse som avisen.dk havde fået lavet. Deres egen artikel findes her. Jeg blev straks nysgerrig og kontaktede journalisten bag artiklen, Mette Lauth, for at spørge om jeg måtte få de rå tal. Det kunne jo være at der var noget mere spændende i tallene. Til min overraskelse, så fik jeg tallene. De rå tal findes her. Det overordnede billede var, at rigtig mange var i tvivl, rigtig mange foretrak at arbejde sammen med et flertal af mænd, og ikke så mange foretrak at arbejde sammen med et flertal af kvinder.

Fordelt på køn

Mere spændende er det at se på kønsfordelingen. Er der store forskelle mellem kønnenes præferencer?

Dataene viser at kvinder i højere grad end mænd foretrækker at arbejde sammen med et flertal af mænd. Hhv. 52% mod 37%, en forskel på 15 procentpoint. Forskellen mellem kønnenes præferencer ifht. at arbejde sammen med et flertal af kvinder er relativt lille, hhv. mænd 17%, kvinder 14%, en forskel på kun 3 procentpoint. For at tallene skal gå op, så er mændene mere i tvivl end kvinderne, hhv. 46% mod 34%, en forskel på 12 procentpoint. Det var en skam at man ikke spurgte folk hvorfor deres præferencer var sådan som de var. Det ville gøre fortolkningen meget nemmere.

Fordelt på aldersgrupper

Dataene tillader også en nærmere analyse af folks præferencer fordelt på aldersgrupper.

Blandt de 18-29 årige er forskellen i at foretrække hhv. flertal af mænd og af kvinder mindre, men stadig stor. 41% foretrækker mænd og 24% foretrækker kvinder. 35% ved ikke. Blandt de andre aldersgrupper er forskellen noget større. Antallet som foretrækker kvinder ligger nogenlunde stabilt på ca. 13%, mens antallet som foretrækker mænd svinger en del. Blandt de ældste i gruppen, 60-65 år, er hele 53% i tvivl.

Der kunne være flere forklaringer på disse tal. En forklaring kunne være, at der er en ændring på vej i gennem samfundet om at foretrække at arbejde sammen med kvinder. Hvis teorien er rigtig, så er ændringen kun kommet til den første aldersgruppe indtil videre. Hvis man gentog spørgeundersøgelsen om fx 10 år, så ville man forvente at også de 30-39 årige ville se mere positivt på at arbejde sammen med et flertal af kvinder.

En anden forklaring er, at man med alderen kommer til at prøve at arbejde sammen med forskellige mennesker, og af den årsag kommer folk til at ikke foretrække at arbejde sammen med kvinder. Hvis teorien er rigtig, så ville man forvente at se ca. samme billede af situationen hvis man gentog spørgeundersøgelsen om fx 10 år.

Mht. de ældres større tvivl, så kunne det skyldes, at denne aldersgruppe ikke har prøvet andet end at arbejde sammen med et flertal af det ene køn, og derfor ikke har noget at sammenligne med. Idéen er at arbejdsmarkedet var mere kønsadskilt i gamle dage.

Fordelt på regioner

Der kunne også være forskelle blandt folk som bor forskellige steder i landet.

Dataene viser at der er ret store regionale forskelle. Folk i hovedstadsområdet er gladest for at arbejde sammen med et flertal af kvinder, mens at folk på det øvrige Sjælland og i Nordjylland ikke er særlig glade for det, hhv. 21% mod 8% og 7%. Mht. mænd så er folk særligt i Nordjylland ikke så glade for at arbejde sammen med et flertal af mænd, mens at folk andre steder ikke udviser så stor variation, hhv. hhv. 34% mod 42-48%.

Korrigeret for usikkerhed

Nogle af de ovenstående forskelle skyldes måske nærmere at folk i de forskellige regioner varierer i deres usikkerhed. Man kan korrigere for det ved at se på forholdet mellem dem som foretrækker mænd og dem som foretrækker kvinder.

Analysen viser at hvis man korrigerer for variation i usikkerhed, så er der meget store regionale forskelle i hvor mange som foretrækker mænd ifht. kvinder. På det øvrige Sjælland er forholdet hele 6, mens at det i Nordjylland er 4.8. I resten af landet er tallet ca. 2.5.

Samme analyse som er lavet ovenfor kan man lave med aldersgrupperne fra før:

Her ser man meget tydeligt de store forskelle blandt aldersgrupperne. Mens at den yngste gruppe er mellem 1.5 og 2, så er de andre grupper omkring 3, med et snit på 3.4. Denne nærmere analyse er konsistent med begge hypoteser nævnt ovenfor.