Pga. omtalen af dette dokument, så har jeg spurgt Rigspolitiet om jeg måtte få det… og det måtte jeg godt. Så her er det.

A Kundgørelse II nr. 32 Politiets legitimation

Så nu er I altså fri for at skulle linke til Folketingets omtale af dokumentet.

Og her er en søgbar version:

A Kundgørelse II nr. 32 Politiets legitimation OCR

Og her er det relevante mht. at fremvise legitimation efter forespørgsel:

8.  En  polititjenestemand  i  civil  beklædning,  der  i  tjenstlig  anledning  retter
henvendelse  til  en  person,  skal  inden  ærindet  fremføres  som  hovedregel  sikre
sig,  at  den  pågældende  er  klar  over,  at  han  er  politimand.  Dette  kan  ske  ved
forevisning  af  legitimationskort  eller  ved  klart  at  gøre  pågældende  bekendt
dermed.

Legitimationskortet skal altid forevises på opfordring.

9.  En  uniformeret  polititjenestemand  skal  på  opfordring  legitimere  sig  med
legitimationskort,  medmindre  opfordringen  sker  under  anholdelse  eller
uroligheder eller fremsættes  af en  person,  der er spirituspåvirket,  provokerende
eller stærkt uligevægtig.

10.  En  polititjenestemand  skal  på opfordring af nogen,  han  kommer i forbindelse
med i tjenstlig anledning, opgive charge, navn og tjenestested.
Fremsættes  opfordringen  under de  i  punkt 9  omhandlede  omstændigheder,  kan
denne regel  dog fraviges,  men  den pågældende skal i disse situationer henvises
til  polititjenestemandens  tjenestested,  som  derfor  snarest  må  underrettes  om
forholdet.

11.  Når en  polititjenestemand  i tjenstlig  anledning  overværer offentlig forlystelse,
skal  han  på  opfordring  af  repræsentanter  for  arrangøren  forevise
legitimationskort og oplyse anledningen til sin tilstedeværelse.
Såfremt  det  under  hensyn  til  den  konkrete  opgave  ikke  er  formålstjenligt  at
oplyse  om  anledningen til  tilstedeværelsen,  skal  den  pågældende  henvises til  at
forelægge  dette  spørgsmål  for  vedkommende  Politimester  (Politidirektøren  i
København).