Jeg har netop sendt følgende:

fra: Emil Ole William Kirkegaard the.dfx@gmail.com
til: mail@politiklagemyndigheden.dk
dato: 8. apr. 2014 kl. 03.52
emne: Anmeldelse af Vejle Politi

Hej Afhængige Politiklagemyndighed,

I forbindelse med en sag nævnt her, så anklager jeg hermed Vejle Politi for Straffelovens §125 (bortskaffelse af bevismateriale), §164 (bortskaffelse af bevismateriale med hensigt om falsk anklage), samt §178 (bortskaffelse af bevismateriale med hensigt på at skille nogen fra deres ret).

Nedenfor findes alle tre paragraffer citeret fra Straffeloven:

§ 125. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som
1) for at unddrage nogen fra forfølgning for en forbrydelse eller straf holder ham skjult, hjælper ham til flugt eller udgiver ham for en anden,
2) tilintetgør, forvansker eller bortskaffer genstande af betydning for en offentlig undersøgelse eller udsletter en forbrydelses spor.
Stk. 2. Den, der foretager de nævnte handlinger for at unddrage sig selv eller nogen af sine nærmeste fra forfølgning eller straf, straffes ikke.

§ 164. Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der tilintetgør, forvansker eller bortskaffer bevis eller tilvejebringer falsk bevis med forsæt til, at nogen derved sigtes eller dømmes for et strafbart forhold.

Stk. 3. Den, der foretager en handling som nævnt i stk. 1 og 2 med forsæt til, at han selv eller en anden med dennes samtykke derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, som han ikke har begået, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 4. Efter den forurettedes begæring kan det i dommen bestemmes, at domsslutningen og så meget af domsgrundene, som retten skønner fornødent, ved offentlig foranstaltning skal kundgøres i en eller flere offentlige tidender.

§ 178. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som for at skille nogen ved hans ret tilintetgør, bortskaffer eller helt eller delvis ubrugbargør et bevismiddel, der er tjenligt til at benyttes som sådant i et retsforhold.

Jeg henviser også til tidligere eksempler på brug af disse love i Vagn Greve m.fl., Kommenteret Straffelov, Speciel del s. 79-80, 174-178 og 216-217.

Emil Ole William Kirkegaard, stud.cand.mag (Aarhus University, linguistics)
Medleder og medstifter af Internetpartiet / Co-director and co-founder of The Internet Party
lyddansk.dk – Det er på tide med en dansk retskrivningsreform.
legaliser.nu – Det er på høje tid at legalisere og regulere euforiserende stoffer.
emilkirkegaard.dk personlig hjemmeside / personal homepage.