Ekke-dødelige våben, loven ov politiet


http://www.ted.com/talks/stephen_coleman_the_moral_dangers_of_non_lethal_weapons.html

 

Dette er især utrøkkende når politikerne samtidig har endført love som ‘Ordensbekendtgørelsen‘. Dænne lov er totalt vanvittig. Dæn har fx følgende paragraffer:

§ 3. Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted.

Stk. 2. Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.

Stk. 3. Det er forbudt at færdes så påvirket af alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, at det kan give anledning til ulempe for andre.

Stk. 4. Begås de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger på steder, hvortil der ikke er almindelig adgang, og medfører de forstyrrelser af den offentlige orden, kan politiet påbyde, at de bringes til ophør.“

Dænne lov er endnu mere sændsyg end straffeloven, velket i saj sæl er en bedræft a dimænsjoner!

Stk. 1 er basically istrid mæd Grundloven mht. at demonstrere (mere om dette). Vad skulle formålet ællers være mæd at demonstrere end at forestyrre dæn offentlige orden ved støjen, råben, skrigen?

Bøsseparader er ulovlige if. både stk. 2 da disse vækker offentlig forargelse. De er ligefrem ulovligt bare at befende saj i de offentlige råm i någet tøj som andre fender forargeligt.

Stk. 3. er så åndsvagt bred, at de ligefrem er ulovligt at gå jæm fra byen “kan give anledning til ulempe for andre” er altid telfældet mædmendre at di har en æller anden majet stærk tolkneng a “kan” i sænde. I så fald er de ekke nævnt så vidt jaj kan se.

Jaj forvænter en stigneng a politivold vha. brug a ekke-dødelige (æller ofte ekke dødelige, jf. de som skete i de russiske teater) våben.

De nærmeste straffeloven kommer på at være ligeså sændsyg er væl blufærdighedsloven:

“§ 232. Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.”

ov blasfemi-paragrafen:

“§ 140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.“

Grundloven

§ 5. Optog og møder på veje skal anmeldes ved personlig henvendelse til politiet senest 24 timer, før de skal finde sted. Anmeldelsen skal foretages af arrangøren eller af en repræsentant for denne og indeholde angivelse af formålet med mødet eller optoget, tidspunktet, mødestedet og ruten samt det forventede antal deltagere.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke ligtog.“ (Ordensbekendtgørelsen)

§ 2. Hvor ikke andet fremgår, finder denne bekendtgørelse anvendelse på borgernes adfærd på veje eller på andre steder, hvortil der er almindelig adgang. Bekendtgørelsen finder således f.eks. anvendelse på borgernes adfærd i offentligt tilgængelige parker, jernbane- og rutebilstationer, porte, offentlige toiletter, offentlige befordringsmidler, herunder taxier, forlystelsessteder samt i åbningstiden butikker, butikscentre og offentlige kontorer.

Stk. 2. Ved en vej forstås i denne bekendtgørelse offentlig eller privat vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.” (Ordensbekendtgørelsen)

sammenlign mæd:

§ 79
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.“ (Grundloven)

Alt æfter vordan “vej” tolkes, så er dette i strid mæd Grundloven. Især fordi at dær legges op tel at “vej” tolkes majet bredt. Et torv medt i byen som ekke er i nærheden a en vaj ville i dette telfælde gå ånder “[…]lignende, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter”.

Skræmmende!